werkgroepen.jpg

De websitewerkgroep draagt de zorg voor het actueel houden van de website.

Voor het actueel houden, is het noodzakelijk dat alle geledingen binnen de gemeente en gemeenteleden tijdig kopij aanleveren. De gegevens voor de agenda willen wij graag 3 weken voor de datum van u ontvangen.

Hebt u of heb jij tips en ideeën voor de verdere invulling van de website? Twijfel niet en stuur een berichtje! Dan kan de commissie deze ideeën benutten bij de verdere inrichting van de website.

Een ieder die inmiddels al gehoor heeft gegeven aan onze oproep willen wij graag hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage!

Alle kopij kan worden verstuurd naar ons mailadres:

Website werkgroep
Voorzitter Ferdie van Guilik Tel. 06-12 31 38 66 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Secretariaat Agenda Jolanda van Duren Tel. 447 98 43 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Redacteur Homepage Chris Veltkamp Tel. 06-18 75 31 76  
Redacteur Pagina's Jan Neeleman Tel. 447 90 33  

Het werk van de zendings commissie                        Weblog Gerard en Janneke de Wit, Schwerin (Duitsland)
Tot de taak van de gemeente behoort ook de verbreiding van het Evangelie onder hen die daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of ervan vervreemd zijn. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad geeft de zendingscommissie gestalte aan deze zendings-opdracht. De Zendingscommissie behartigt de belangen van inwendige en uitwendige zending (IZB en GZB). Ze verzorgt de inning van contributies, verkoop van dagboekjes/kalenders (“Een handvol koren”), ledenwerving etc. Ook plaatst de commissie, in overleg met de betrokkenen, zendings-busjes bij feestelijke bijeenkomsten als huwelijken en huwelijksjubilea. In de hal van de kerk zijn twee zendingsbussen aangebracht. Hierdoor is er iedere zondag ook een zendingscollecte! Gebruikte postzegels en oude prentbriefkaarten voor de zending kunnen worden afgedragen aan de leden van de zendingscommissie. Gebruikte postzegels kunnen ook in de speciale doos in de hal van de kerk gedaan worden.

Foto's van de zendingsCie activiteiten zijn te vinden in het fotoboek. Toets hier en ga naar het fotoboek.
Uw giften zijn hartelijk welkom! Het IBAN nummer is: NL06 RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zend.Comm. Ned. Herv. Gem. Wapenveld.

Nieuws over het zendingswerk

Zendingsbussen in de hal, eindstand 2017
Graag willen we u de overweldigende eindstand 2017 van de zendingsbussen (in de hal van de kerk) doorgeven: € 8155,43! Dat is ruim € 655 boven het jaarlijkse streefbedrag van € 7500. Heel hartelijk dank voor uw trouwe bijdrage. Bovenal dank aan God, Die ons demiddelen en bereidwilligheid er voor gegeven heeft.

Alhoewel de zendingstermijn van familie Schaafsma in juli zal aflopen, wordt van ons als gemeente verwacht dat we de resterende bijdrage van € 4375,- (voor de periode D.V. januari t/m juli) nog wel zullen leveren. We hopen en vertrouwen er daarom op dat u ook de komende tijd de zendingsbussen zult blijven vullen met uw giften. Bij voorbaat hartelijk dank.

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n 30.000 euro op. De moeite waard dus!
• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten.
• Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck,
Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

De postzegels en kaarten kunt u in het kistje rechts naast de zwarte boekenkast in de hal van de kerk doen (postzegels graag in een envelop of zakje, dus niet los erin gooien!)
Voor meer informatie zie: www.gzb.nl/kaartenactie 

Terugblik zendingsavond 15 januari 2018
Als zendingscommissie kijken we dankbaar terug op de zendingsavond van 15 januari.
We begonnen de avond met een uurtje voor de catechisanten, waarbij het nieuwe zendingsechtpaar Gerard en Janneke de Wit, aan de jeugd vertelde wat hun taak zal gaan worden in Schwerin, maar ook hoe we hier in Nederland zelf dagelijks aan zending kunnen doen. We zijn dankbaar voor de opkomst, zowel bij de jeugd als bij de zendingsavond voor de hele gemeente.

Op de zendingsavond voor de hele gemeente opende ds. Gerling de avond met gebed en met het lezen van Psalm 67. Voor de pauze vertelden ds. en mevr. Schaafsma over hun werk in Malawi, en na de pauze vertelden Gerard en Janneke de Wit wat hun taak gaat worden in Schwerin. Aan het eind van de avond hebben we beide zendingsechtparen Psalm 121: 1 en 4 toegezongen. De collecte die werd gehouden heeft € 110 opgebracht voor de GZB. Het was een mooie en gezegende avond. We danken u voor uw betrokkenheid bij het werk van beide zendingsechtparen.

Gerard en Janneke de Wit in Schwerin
“Wij zijn Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit. We zijn 18 februari 2018 uitgezonden naar Noordoost-Duitsland. Na beiden meerdere jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, is ons hart opengegaan voor de geestelijke, materiële en sociale nood in de ex-communistische Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. We verlangen ernaar om via ons leven Gods liefde te delen in een gebied waar God een grote onbekende geworden is. 

We wonen in het centrum van de hoofdstad Schwerin, waar we ons, in samenwerking met de FeG (Freie evangelische Gemeinde), onder meer bezighouden met het faciliteren van een Kindertafel, een naschoolse opvang voor kinderen die in de meeste gevallen onder de armoedegrens opgroeien. Ook willen we ons gaan oriënteren op verdere mogelijkheden voor gemeenschapsvorming in de deelstaat.”

Ondertussen zijn we als gemeente gestart met de ondersteuning van de familie De Wit in Schwerin.
Ze zijn inmiddels een beetje gewend en met hun werkzaamheden begonnen.
In hun laatste nieuwsbrief kijken ze dankbaar terug op de eerste vijf maanden in Schwerin.
Ook bedanken ze iedereen voor alle steun en betrokkenheid bij hun werk. We hopen dat u uw betrokkenheid zult blijven tonen, net zoals u dat gedaan hebt bij het werk van ds. en mevr. Schaafsma.

We zullen de nieuwsbrieven gaan verspreiden maar familie De Wit is ook online te volgen :
Op Facebook: Gerard&JannekeinSchwerin 
Of via de site van de GZB: www.gzb.nl/gerardenjannekedewit 

Het adres van familie De Wit is:
Familie G. de Wit
Johannesstrasse 9, 19053 Schwerin, Duitsland

Via de mail kregen we bericht van Gerard en Janneke waarin ze u als gemeente bedanken:
“Vanuit Schwerin een hartelijke groet voor u en jullie. Het is fijn om deze groet te kunnen schrijven omdat we heel dankbaar zijn dat u en jullie ons steunen. Met enige regelmaat ontvangen we dan ook al berichten uit jullie gemeente d.m.v. een kaartje of mailtjes of hebben we zelfs bezoek ontvangen. 

Maar nog meer dankbaar zijn we voor jullie gebed. We raken er steeds meer van overtuigd dat gebed de motor is van onze uitzending. God is zo hard bezig om mensen aan te raken hier in Schwerin! Ons gebed is dan ook dat God zijn Koninkrijk steeds meer laat doorbreken.
Met ons als gezin gaat het goed. Lisa en Aron gaan sinds een paar weken naar de Kita, een dagopvang. Lisa gaat daar naar een soort kleuterschool. Ze hebben er daar erg naar hun zin. De Duitse taal pakken ze heel snel en goed op. Lars groeit al weer hard en begint langzaam wat in beweging te komen. Hij wordt komende maand dan ook al weer 1 jaar!

Wijzelf zijn volop bezig met taal- en cultuurstudie, met de Kindertafel en het Patchworkcenter, zie blogs en nieuwsbrieven. (Hier kunt u zich voor aanmelden via onze website www.gzb.nl/gerardenjannekedewit).
Daarnaast zijn we ons nu volop aan het oriënteren op waar God ons voor langere tijd wil hebben. Is dat in een buitenwijk van Schwerin, in het centrum of in een andere stad of dorp in de omgeving? We bezoeken verschillende gemeentes en projecten, bidden veel en stellen ons open op, zodat God de ruimte krijgt om te spreken. Wilt u bidden dat we Gods stem mogen verstaan, zodat we Hem op de juiste plek mogen dienen?

We wensen u en jullie een goede start van het nieuwe winterwerkseizoen. Veel zegen bij de verenigingen, clubs, diensten e.d. Wees gezegend, om weer tot zegen te zijn voor mensen om u heen (zeker voor mensen die Jezus nog niet kennen!).“
Groet, Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit

Commissie
Voorzitter Dhr. J. van der Beek Tel. 447 93 86  
Secretaresse Mevr. W. van Wijnen Tel. 447 82 99 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact 
Penningmeester Mevr. E. Cornelissen Tel. 447 89 49  
Afgevaardigde diaconie Dhr. W. Schuurman    
Lid Dhr. P. van der Horst    
Lid Mevr. H. van der Vrugt    


Kerk in een vuilniswijk
Veel mensen in Egypte trekken van het platteland naar de hoofdstad Caïro, in de hoop op een beter bestaan. Vaak vinden ze helemaal geen werk of worden ze slecht betaald. Velen van hen komen terecht in vuilniswijken, maar mensen leven van het scheiden van afval.

In deze wijken is meestal geen kerk. Daarom is de presbyteriaanse kerk van Egypte een kerkplantingsproject begonnen in de vuilniswijken van Caïro. Op acht plekken ontstaan zo nieuwe gemeenten. Marian (19) is dolblij: “Ik ben lang op zoek geweest naar een gemeente, maar kon die niet vinden. Ver reizen kan ik niet betalen. In deze nieuwe gemeente ben ik echt op mijn plek. Het is een familie. Met elkaar zoeken we hoe we kunnen geloven. Christen zijn is niet gemakkelijk in Egypte, mensen maken je het soms moeilijk. In de gemeente helpen en bemoedigen we elkaar!”

Op gzb.nl/midden-oosten staat een filmpje over Marian en haar nieuwe gemeente. Wilt u het kerkplantingsproject in Caïro steunen? Maak dan een gift over op NL91INGB0690762445 o.v.v. gemeentestichting Caïro. Hartelijk dank!

IJs met kippenvel
Annelies en Sijmen den Hartog werken als gemeentestichters in Thailand. Ze vertellen over een bijzondere ontmoeting.

“Bij de plaatselijke ijssalon worden we altijd vrolijk begroet. Niet omdat we zulke trouwe klanten zijn, maar vanwege de altijd opgewekte eigenares. Vandaag blijft het echter even stil voordat de vrouw ons begroet, daarna gevolgd door: ‘Ik krijg helemaal kippenvel!’ Wat is er aan de hand?

De vrouw vertelt dat ze die ochtend is gebeld door haar jongere broer. Hij woont en werkt in Bangkok. Vanmorgen heeft hij verteld dat hij christen is geworden. Samen met zijn vrouw. De eigenares van de ijssalon en haar vader, die bij haar woont, zijn er ondersteboven van. Aankomend weekend komt de broer op bezoek. Wat nu? De vrouw had aan ons gedacht en aan onze gemeente in Manchakhirie. Ze was van plan ons op te zoeken om te vragen wat ze moest doen en of zij misschien naar de kerk konden komen. En kijk, nu staan we opeens op de stoep!

We danken God die deze ontmoeting geleid heeft! En we vertellen haar alvast iets over het christelijke geloof.

Meestal ontmoeten wij mensen die God hebben leren kennen en hun familie hiervan op de hoogte willen brengen. Vaak wordt dit als een grote barrière gezien: hoe reageren mijn ouders, mijn grootouders, de andere familieleden? Dit keer staan we aan de andere kant. Er zijn veel vragen, maar de familie staat open om de broer te blijven ontmoeten en te ontdekken wat een leven met de Heere Jezus betekent. En wij blijven af en toe een ijsje eten, want wie weet wat voor plan God de volgende keer heeft.”

Meer lezen over het werk van Sijmen en Annelies den Hartog in Thailand? Kijk op www.oversea.nl.

Project Homemade
Maarten en Gerdien Blom werken als gemeentestichters in Albanië. Een dag uit het leven van Gerdien.

“Ik krijg er steeds meer lol in, met de jeep door de bergen scheuren. Met open ramen en wapperende haren zwier ik de haarspeldbochten door. Adembenemende vergezichten, torenhoge rotswanden en steile afgronden. Joehoe, ik voel me best een stoere dame. Het leven van een zendeling heeft zo z’n mooie kanten. Dan opeens zie ik iets gekleurd op de rotswand. Is daar een groep bergbeklimmers aan het abseilen? Zijn ze nu helemaal gek, ik zie geen enkel touw. Nog een bocht verder trap ik op de rem. Het zijn vrouwen! Ik knipper nog eens met m’n ogen, het zijn Moza en Dylbere, twee vrouwen uit ons Hope Made project. Moza heeft drie jonge kinderen en Dylbere is moeder van vier kinderen. Ik stap uit de auto en wacht tot ze op de weg geklauterd zijn. Dan vraag ik of ze wel doorhebben hoe gevaarlijk ze doen. Ja, dat hebben ze zeker door. ‘Maar wat moeten we anders, Gerdien?’ vraagt Moza. ‘Onze kinderen moeten eten, we hebben geld nodig.’ Ze leggen uit dat ze plantjes met geneeskrachtige bladeren aan het verzamelen zijn. Ik vraag wat ze ermee verdienen. ‘15 cent’, zegt Dylbere. ‘Riskeer je je leven voor 15 cent per plantje?’, vraag ik. Dan schieten Moza en Dylbere in de lach. Met tranen van het lachen, of is het van wanhoop, legt Moza uit: ‘Was het maar zo’n feest dat we 15 cent per plantje krijgen. We krijgen 15 cent per kilo! En het verzamelen van een kilo kost zo’n anderhalf uur.’ Met een zwaar hart stap ik de jeep weer in. Mijn feeststemming is als sneeuw voor de zon verdwenen. Wat een wreed bestaan is het hier. Ik kijk nog eens om en zie Moza weer richting de afgrond klauteren. We zijn even oud, hebben beiden jonge kinderen, maar wat een wereld van verschil is er tussen onze levens. Als ik Moza zo boven dat ravijn zie balanceren, voel ik me opeens een stuk minder heldhaftig in mijn veilige jeep. Haar laatste opmerking blijft me bij: ‘Ik bid met mijn hele hart dat het Hope Made project een succes gaat worden, dan hoeven we dit gevaar niet meer op te zoeken.’ En terwijl ik haar in mijn achteruitkijkspiegel zie verdwijnen, bid ik met haar mee.”

Hopemade verkoopt hippe producten van professionele kwaliteit, gemaakt door vrouwen in Albanië. Gerdien Blom begeleidt zo’n creatieve vrouwengroep. Vrouwen kunnen op deze manier geld verdienen, wat ze hard nodig hebben om te overleven. De creatieve cursussen bieden tegelijk de mogelijkheid om de meisjes en vrouwen beter te leren kennen en ze te vertellen over God. Kijk op www.hopemade.nl .

1. Concertagenda    Alle data inzien? Toets hier en ga naar de 'Seizoenagenda' 
2. Orgel- en concertcommissie
3. Het Reilorgel

1. Concertagenda
De concertagenda wordt regelmatig aangevuld indien er weer nieuwe concertdata bekend zijn. Om de kosten te dekken is de entree  € 7,50 per persoon / concert, indien niet anders is aangegeven. Wij zijn ook blij dat een aantal donateurs de concerten mede mogelijk hebben gemaakt.

26 april, Oranjeconcert met Sander van den Houten
Op vrijdagavond 26 april zal Sander van den Houten het ‘Oranjeconcert’ verzorgen op het mooie Reilorgel in de Hervormde kerk. Deze avond, die in het teken staat van Koningsdag, zullen er veel vaderlandse liederen worden gezongen.

- We verwachten u te ontvangen in de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat 2a te Wapenveld.
- Het concert begint om 19.30 uur terwijl de kerkzaal een half uur eerder open is.
- De toegang is vrij. Wel zal er na afloop een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.
- Na afloop bent u welkom om met een drankje en een hapje na te praten.

Sander van den Houten (1987) is vanaf april 2017 benoemd tot organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag en daarmee vaste bespeler van het beroemde Bätz-orgel uit 1762. Tevens is hij titulair-organist van de Burgwalkerk als van de Broederkerk te Kampen en tweede organist van de Bovenkerk aldaar.

Als dirigent is hij verbonden aan het Concertkoor Immanuël te Kampen en de ‘Zang- en Oratoriumvereniging Raalte’. Tevens is hij cantor van de Theologische Universiteit te Kampen. Sander volgt privé lessen koordirectie bij Wiecher Mandemaker.
Ook is hij vaste begeleider van o.a. het Bovenkerk Kamerkoor o.l.v. Ab Weegenaar en van het Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies.

Sander van den Houten geeft jaarlijks vele concerten als solist, begeleider en continuo speler. Ook heeft hij een privé lespraktijk. Voor meer informatie ga naar www.sandervandenhouten.nl .

Wij zijn ook te volgen via Facebook: Orgelcommissie Wapenveld.

2. Orgel- en concertcommissie
Vanaf 2005 is de commissie bezig geweest om orgels, die te koop kwamen uit kerken die gesloten werden, te bezoeken en technisch en muzikaal te beoordelen. In het voorjaar van 2006 werd bekend dat het Reil-orgel uit de Noorderkerk in Groningen te koop kwam. Het was een prachtig orgel, een kwalitatief hoogstaand instrument, dat over een prachtige klank beschikt en uitstekend geschikt zou zijn om in de Hervormde kerk van Wapenveld te functioneren.

Na verschillende bezoeken en pittige, maar respectvolle onderhandelingen is het orgel, onder voorbehoud van een akkoord van de volledige kerkenraad, gekocht. Dat akkoord kwam er unaniem, maar toen moesten wij aan de slag.

Allereerst de financiën. Allerlei acties zijn er gehouden, waarbij de inzet van Bennie Looman niet onvermeld mag blijven. Hij heeft het hele dorp en de wijde omgeving afgefietst en mensen benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren voor de aankoop van het orgel. En er is gegeven! Om stil van te worden.

Daarnaast moesten plannen worden gemaakt voor de demontage in Groningen en de montage in Wapenveld en alles wat daar tussenin moest gebeuren. Een enorme onderneming, die zonder de hulp van vele vrijwilligers niet was gelukt.

Verdriet is ons echter ook niet bespaard gebleven. Op maandag 11 februari 2013 is ons commissielid Jan IJzerman overleden. Vanaf het begin in 2005 maakte hij deel uit van de orgelcommissie. Hij heeft met zijn enorme vakmanschap een geweldige bijdrage geleverd in het proces van aankoop, demontage in Groningen en opbouw en aanpassing van het orgel in Wapenveld. Het was het orgel waaraan Jan in 1982, toen hij werkzaam was bij Orgelmakerij Reil, zelf heeft gewerkt. Hij vond het dan ook heel bijzonder dat dit orgel nu een plaats kreeg in zijn eigen kerkelijke gemeente. Dit stemde hem tot grote dankbaarheid.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de ingebruikname van het orgel op dinsdag 9 december 2008. Een moment waar we naar hebben uitgezien en waar we met heel veel dankbaarheid op terugkijken.

Financiële bijdrage voor het onderhoud en de instandhouding van dit prachtige orgel is onmisbaar. Een bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL18 RABO 0107581558 ten name van Orgelcommissie Hervormde gemeente Wapenveld.

Orgel- en concertcommissie
Voorzitter Wim Wagenaar, Tel. 447 89 29 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Penningmeester Evert Augustinus Tel. 447 96 14
Public Relations Elise Eilander Tel. 06 118 142 01 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Lid Lucas Dalhuisen Tel.(0578)64 18 88

3. Het Reil orgelorgel 5
De kerk heeft een bijzonder mooi orgel. Het is in 1982 gebouwd door orgelmakerij Reil uit Heerde, voor de Noorderkerk in Groningen. Bij de bouw van dit orgel zijn orderdelen uit het voormalige Rohlfing orgel uit 1923 gebruikt.

In 2008 is dit orgel door orgelmakerij Reil, samen met vrijwilligers, overgeplaatst naar de Hervormde kerk van Wapenveld. Dit onder professionele leiding van de organist en orgeladviseur Dr. Jan R. Luth. Naast het gebruik bij de erediensten worden er jaarlijks vele orgelconcerten uitgevoerd met dit veelzijdige orgel.

Het Reil orgel is een 2-klavierinstrument met een vrij pedaal, het orgel heeft 24 registers en 1692 pijpen.

                                              Dispositie van het Reil orgel
Hoofdwerk
Prestant         8'
Cornet           5st
Bourdon       16'
Holpijp          8'
Octaal          4'
Spitsfluit       4'
Quint            3'
Octaaf          2'
Mixtuur       4-5 st
Trompet       8'
Tremulant  :Cymbelster
Koppels     :Man 1-2   Ped-1     Ped-2
Winddruk   : 78mm/wd
Stemming  :Werkmeister-gecorrigeerd, 440hz bij 18 gr.C

Rugwerk
Prestant          4'
Gedekt            8'
Roerfluit          4'
Woudfluit         2'
Quint            11/3
Sesquialter      2st
Scherp            3st
Dulciaan          8'


Pedaal
Prestant      16'
Subbas        16'
Octaal           8'
Bazuin         16'
Trompet        8'
Trompet        4'

Historie van het Reil orgel
Het orgel wat nu in de Hervormde kerk van Wapenveld staat is  in 1923 oorspronkelijk gebouwd voor de Noorderkerk in Groningen. In 1982 is met onderdelen van dit 60 jaar oude orgel, door orgelmakerij Reil een nieuw orgel gebouwd. Als gevolg van het sluiten van de Noorderkerk is in 2006 het orgel verkocht aan de Hervormde gemeente van Wapenveld. Na verplaatsing en aanpassing is op 9 december 2008 is het orgel weer in gebruik genomen.

Rohlfing orgel 1923 – 1982Rohlfing
Het oorspronkelijke orgel is gebouwd is door de Firma Rohlfing uit Osnabrück (Duitsland). Het orgel was gemaakt met materialen van onvoldoende kwaliteit, namelijk veel zink en vurenhout, zodat het in de 60er jaren klachten regende over het functioneren van het orgel, onder andere door lekkage, veroorzaakt door houtworm. Het orgelfront was een ontwerp van de architecten van de kerk, Drewes en Kuiler. Het front was van massief eiken en versiert met snijwerk, kleine en grote figuren.

Reil orgel in Groningen 1982 - 2006 P1010153 kopie
In 1979 kreeg orgelmakerij Gebr. Reil uit Heerde de opdracht een nieuw orgel voor de kerk te bouwen met een passend ontwerp en gebruikmakend van het oude front. Zo bleven de pedaaltorens op hun plek en daartussen werd een hoofdwerk en rugwerk gemaakt in de zogenaamde Noord-Duitse stijl. Het werd een orgel met 24 registers en totaal 1692 sprekende pijpen. De orgelkas is van eiken, de achterzijde van de kassen is van de houtsoort Carolinapine en het geheel is uitgevoerd in paneelvorm. Het bestaande snijwerk is in zijn geheel gebruikt in het nieuwe ontwerp.

De klavieren zijn vervaardigd van eikenhout, de ondertoetsen zijn belegd met ivoor, de boventoetsen met ebbenhout. Alle pijpen zijn nieuw gemaakt m.u.v. de Cornet. Deze is samengesteld uit bestaande goede pijpen. Van het pedaal bestaan de houten pijpen van de Bourdon 16' gedeeltelijk en de Subbas 16' en Octaaf  8' geheel uit oud pijpwerk. De Bazuin 16' heeft in hoofdzaak houten bekers, afkomstig uit het oude orgel.

De Praestant 8' van het hoofdwerk is vanaf a dubbelkorig d.w.z. dat er twee pijpen tegelijk spreken. Het orgel heeft in 1982 bij de ingebruikname ongeveer fl. 345.000,- gekost.

Verplaatst en aangepast Reil orgel 2008 - heden 
Tijdens de eredienst op zondag 2 maart 2008 werd het orgel voor het laatst bespeeld in de Groningse Noorderkerk. Enkele weken hierna is het orgel gedemonteerd en overgebracht naar Wapenveld. Orgelmakerij Reil heeft samen met een team van vrijwilligers uit Wapenveld delen van het orgel aangepast en het geheel weer gemonteerd, geïntoneerd en gestemd.

Bij de overplaatsing van Groningen naar Wapenveld is de dispositie gehandhaafd terwijl de intonatie is herzien. Zo is nu de belijning van Praestant 8 van het Hoofdwerk veel beter dan oorspronkelijk. De fluiten waren enigszins “week”en hebben nu meer een barok karakter. De octaaf 8 van het Pedaal was een register van Rohlfing wat oorspronkelijk Violon heette. Dit register wat zijn afkomst nooit verloochend heeft klinkt nu veel meer als een Praestant, heeft veel meer belijning en presentie en is nu ook bij triospel beter inzetbaar. De pedaaltongen hebben nu een wat meer Silbermann achtig karakter.

De grootste ingreep vond in het front plaats, in verband met het veel kleinere kerkgebouw in Wapenveld. De pedaaltorens werden hier zodanig geplaatst dat de onderkant en de labiumhoogte dichter bij die van het Rugwerk kwamen. De oorspronkelijk hoge winddruk werd verlaagd van 84 naar 78 mm waterkolom. Dit gaf niet alleen meer ontspanning in de klank, maar ook een andere, lichtere speelaard. Het Pedaal, wat voorheen zijn wind van het Hoofdwerk kreeg, wordt nu rechtstreeks vanuit de balgen gevoed. De windvoorziening kreeg een plaats achter de rechter pedaaltoren op het orgelbalkon.

Doordat alle loodconducten destijds waren gemaakt van lood met toevoegingen was er corrosie ontstaan. De oude  loodconducten zijn vervangen en gemaakt van nieuw lood en koper. De harde ringen tussen slepen en stokken op de windladen werden vervangen door geweven Liegelindt viltringen ter verbetering van de afdichting. Dit is de stemvastheid van het orgel ten goede gekomen. Tevens is alle pijpwerk weerstofvrij en schoongemaakt.

Omdat de ruimte in Wapenveld anders was konden niet alle balustradedelen van het Rohlfing orgel uit 1923 worden herplaatst. De nieuwe delen ter weerszijde van beide pedaaltorens zijn vervaardigd door de Wapenveldse  restaurateur van kerkinterieurs, Jan IJzerman, terwijl het gebruikte eikenhout afkomstig is van het Wapenveldse landgoed  “De Polberg”. Het houtwerk is bij de verplaatsing opnieuw in de was gezet waardoor het geheel een prachtige uitstraling heeft gekregen.

De totaalklank van het orgel is nu milder en meer bezonken geworden. Dit als gevolg van rijping van het orgelmateriaal door de loop der tijden heen , de nu verlaagde winddruk en voortschrijdende inzichten in het orgelmakersambacht. De intonatie en stemming werden verzorgd door Wim Wagenaar en Maarten Vos junior. De gehele overplaatsing en renovatie is begeleid door de oud-hoofdorganist van de Groninger Noorderkerk Dr. Jan R. Luth.

Resumerend:
Een orgel met stadse allures gebouwd door een noordelijk geïnspireerde orgelmakerij van de Noord Veluwse zandgrond, ruim een kwart eeuw gestaan hebbend op Groninger klei in het hoge noorden. Een prachtig orgel uiteindelijk van en voor eigen gemeente herplaatst naar z’n Noord Veluwse geboortegrond in de kerk aan de Kerkstraat van dorp Wapenveld.

 

1.Oud papier inzamelen       Alle inzameldata inzien? Toets hier en ga naar de ‘Seizoenagenda'
2.Oude metalen inzamelen   De inzameldatum? Toets hier en ga naar de ‘Seizoenagenda'

1. Oud papier inzamelen (gewijzigd)
Ophalen van het oud papier in Wapenveld, op de 2e zaterdag van de maand, is gewijzigd. Er zullen geen routes meer gereden worden door ons dorp; dit betekent dat het oud papier niet meer bij u thuis wordt opgehaald.

Deze beslissing hebben wij moeten nemen omdat eventuele calamiteiten bij de huidig wijze van ophalen, waarbij onze vrijwilligers plaatsnemen op de wagen achter de tractor, niet gedekt worden door enige verzekering. Mogelijke letselschade wordt dus niet vergoed; hiervoor is de kerk dan aansprakelijk en dit risico achten wij niet acceptabel!

De containers blijven wel iedere 2e zaterdag van de maand opgesteld staan aan de “Manenbergerweg”, achter de kerk. Van 08.30 uur tot 11.30 uur zullen onze vrijwilligers aanwezig zijn om hulp te bieden, oud papier in ontvangst te nemen en dit in de containers te deponeren.

Wij vragen u, als gemeentelid van de Hervormde Gemeente Wapenveld, uw medewerking om het oud papier naar de containers te brengen. Als het mogelijk is, wilt u dan ook het oud papier van buren en kennissen meenemen? Wilt u deze wijziging van het inzamelen van oud papier ook zoveel mogelijk delen met niet-gemeenteleden? Wat zou het mooi zijn als het op deze wijze inzamelen van oud papier op jaarbasis een grote hoeveelheid zal blijven opleveren, en we als gemeente jaarlijks een prachtige opbrengst hebben.

Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken en verwelkomen u graag aan de “Manenbergerweg”.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met: Herman Zwerus telefoon 447 97 46

Opbrengsten oud papier
Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kilo's 123.810 117.620 117.520  134.850  131.270        
Opbrengst, euro 7.759 7.283 8.195  11.091  12.209        

Gemiddelde opbrengst over de jaren 2003 t/m 2012 is:  157.398 kilo en 5867 euro per jaar.

                                Werkgroep oud papier
Gerrit Doornink tel. 447 01 68 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Herman Zwerus tel. 447 97 46 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact

2. Oude metalen inzamelen
In oktober 2017 werd de jaarlijkse inzameldag voor oud metaal gehouden.
Er werd een hoeveelheid van 10078 kg oud ijzer en1658 kg overige metalen opgehaald. De opbrengst was € 2539,50, wat op de rekening van de kerkrentmeesters is bijgeschreven.

De volgende soorten metaal mogen worden ingeleverd:
aluminium, blik, brons, koper, lood, roestvrij staal, ijzer, zink, accu’s, beeldschermen, boilers, cv ketels, computerkasten, fietsen, huishoudelijke apparaten, kabels, katalysatoren, motoren, radiatoren en uitlaten.

Het volgende kan en mag niet ingeleverd worden:autobanden, diepvriezers, gasflessen en koelkasten.

Opbrengsten oude metalen
Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oud ijzer, kilo's 10.793 7.464 7.701  7.490  10.078  11.915      
Oude metalen, kilo's 450 1.458 1.029  1.874  1.658   1345      
Opbrengst, euro 2.833 2.714 1.384  2.079  2.539  2.939      

Veel dank aan de gemeenteleden die het oude metaal aan de kerk hebben geschonken. Dank aan de medewerkers die dit hebben ingezameld.
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om oud metaal op te laten halen door één van de werkgroepleden

Werkgroep oude metalen
Gerrit Fiks tel. 447 02 98 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Rijnder van der Scheer tel. 06 13 56 10 27 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Herman Zwerus tel. 447 97 46 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact

Als leden van het comité Heerde/Wapenveld zetten wij ons enthousiast in voor het werk van Woord en Daad. De opbrengsten van onze activiteiten komen ten goede van onze arme medemens in het Zuidelijk deel van onze wereld. 

Wilt u meer informatie over onze activiteiten? Neem dan contact op met één van de commitéleden.

 Commité Heerde / Wapenveld
Voorzitter H.Doornink Tel. 447 93 91 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Secretaresse Mevr. C. Prins Tel. 200 02 86 of mobiel 06-40 23 69 52 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Penningmeester K.Eikelboom    


Woord en Daad

Samen met onze partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika pakken we armoede aan. Benieuwd hoe we dat doen?
Ga naar de website van Woord en Daad https://www.woordendaad.nl/

Als Woord en Daad brengen we onze missie en visie tot uiting in kernwaarden en uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid.

Missie
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Visie
Als Bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.

Kernwaarden
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om:
Mede-verantwoordelijkheid - verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
Mede-schepsel - schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
Mede-lijden - dichtbij en naast mensen die lijden
Rentmeesterschap - zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
Wederzijdse afhankelijkheid - onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking

Doel
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.